งานราชการ

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา (ตั้งแต่ 9-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา (ตั้งแต่ 9-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา (ตั้งแต่ 9-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)   ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานธุรการ, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้า และช่างไม้ จำนวน 8 ตำแหน่ง เงินเดือน 10430, 11280 บาท วุฒิ 1. ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี และ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ เป็นเพศชายหรือเพศหญิง และสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 2. ผู้สมัครตำแหน่ง […]