แนวข้อสอบแม่นๆ

++ GREET!!…!! แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านวิชาการศึกษา)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

++ GREET!!…!! แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านวิชาการศึกษา)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา กฎหมายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547_new แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ_พ.ศ.2540new ข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์word/excel/powerpoint_new แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ_สังคม_เศรษฐกิจ_การเมือง แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พ.ศ.2539_update พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 สรุปพระราชบัญญัติ_ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวnew แนวข้อสอบ_การบริหารจัดการในห้องเรียนnew แนวข้อสอบ_การวัดและประเมินผลการศึกษาnew แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ new แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียนnew แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษาnew แนวข้อสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาnew แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร new แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัยnew