แนวข้อสอบแม่นๆ

Updateสุดๆ!!แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข2561

Updateสุดๆ!!แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข2561 แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขupdate2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงและสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขnewล่าสุด_2561 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป_2561new ความสามรถด้านคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขupdate แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ(English Language) แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด (1) สรุป+แนวข้อสอบ ประชาคมอาเซียน กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2561 แนวข้อสอบถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ถาม_–_ตอบ_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ_2547_และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2560 ชุด 2 (120ข้อ) แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค_พศ_2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถาม-ตอบ_พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ_2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2558 (95ข้อ) ถาม – ตอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แนวข้อสอบถาม […]