แนวข้อสอบแม่นๆ

((แน่นๆแนวข้อสอบ))นักจัดการงานทั่วไปกรมชลประทาน

((แน่นๆแนวข้อสอบ))นักจัดการงานทั่วไปกรมชลประทาน แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗ การบริหารจัดการอาคารสถานที่ (Facility Management) ขั้นตอนและวิธีการจัดการประชุมและสัมมนา ความรู้เรื่องการประสานงาน คู่มืองานเลขานุการผู้บริหาร แถมฟรีคู่มือ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญnew ถาม-ตอบแนวข้อสอบเก่า กรมชลประทาน.new แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ การงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แนวข้อสอบ_กฎหมาย_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ2547(ล่าสุด) แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล(update) แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร_ชุด_1 แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ แนวข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล แนวข้อสอบเก่ากรมชลประทาน วิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทานnewล่าสุด แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 100 ข้อ แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานnew แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปnew แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ […]