งานราชการ

ข่าวด่วนๆ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนมาก ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวด่วนๆ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนมาก รับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ประเภทสนับสนุน กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ/กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี (สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล) 1. ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา 2. นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท (สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์)  3. ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี (สังกัดวิทยาลัยพัฒนามหานคร) 4. นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา 5. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 […]