งานราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 3/2558) จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา (ตั้งแต่ 3-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)

เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 3/2558) จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา (ตั้งแต่ 3-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 3/2558) จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา (ตั้งแต่ 3-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) ตำแหน่ง พนักงานซ่อมบำรุง 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 11400 บาท วุฒิ สำเร็จ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้สำเร็จระดับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ต้องมีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุง และมีหนังสือ รับรองการทำงานด้านช่างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป   ตำแหน่ง […]