แนวข้อสอบแม่นๆ

{{ปรับปรุงใหม่สุดๆ{2562}}แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกรมการปกครอง

{{ปรับปรุงใหม่สุดๆ{2562}}แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกรมการปกครอง แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ แถมฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับ วิสัยทัศ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ประวัติ กรมการปกครองupdate2562 แนวข้อสอบเกี่ยวกับ วิสัยทัศ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ประวัติ กรมการปกครองupdate2562 แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2560_-_2564 ความรู้การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการ สรุป นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ความรู้ THAILAND 0_ แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ_พศ_2560 สรุป รัฐธรรมนูญ 2560 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี […]