แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdate!!!)))แนวข้อสอบบุคลากร3การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)2561

(((newupdate!!!)))แนวข้อสอบบุคลากร3การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)2561 (((พิเศษ)))แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.2561) แนวข้อสอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย-ททท.2561 แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ พ.ร.บ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 แนวข้อสอบพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 สรุป แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยว แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ถาม-ตอบ ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ. ๒๕๕๒ ถาม-ตอบ ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ. ถาม-ตอบ ข้อบังคับสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent) การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพคน caring & developing other ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐnew […]