แนวข้อสอบแม่นๆ

{{2563}}Fileเฉลยแนวข้อสอบช่างเทคนิค(สาขาเครื่องกล)การเคหะแห่งชาติ

{{2563}}Fileเฉลยแนวข้อสอบช่างเทคนิค(สาขาเครื่องกล)การเคหะแห่งชาติ แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ แถมฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ2563 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ2563 สรุป+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุด 1 และ ชุด 2 แนวข้อความรู้ความสามารถทั่วไปสูตรคำนวณ แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 100ข้อคณิตต่างๆ_ (ใหม่) แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถทางด้านภาษาเหตุผล_สัมพันธ์_ชุดที่_1_จำนวน_121_ข้อ(ใหม่) แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบเกี่ยวกับหลักภาษาความเข้าใจการใช้ภาษาไทย 100ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย_(วิเคราะห์เหตุผล ความเข้าใจ บทความ อ่าน ตีความ สรุปเหตุผล ใช้ภาษาเรียงประโยค)_เฉลยละเอียด แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ(English Language Test) ชุด 1 และ ชุด 2 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading comprehension […]