งานราชการ / แนวข้อสอบแม่นๆ

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2559)

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2559) กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2559) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง -ได้ รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ -ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ 2.ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี จำนวน 1 อัตรา […]