แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateสุด)))แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2561

(((newupdateสุด)))แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2561  แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2561 แนวข้อสอบ_กฎหมาย_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ2547(ล่าสุด) สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติประกันสังคม_พศ_2533_และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน สรุปรวมทุกกฎหมายแรงงาน ถาม-ตอบ คุ้มครองแรงงาน ถาม-ตอบ แรงงานสัมพันธ์ แนวข้อสอบกฎหมายประกันสังคม แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานnew ความรู้เรื่องเงินทดแทนประกันสังคม แนวทางการดำเนินงานของสานักงานประกันสังคมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สิทธิสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเป็น 600 บาท แรงงานนอกระบบ สวัสดิการแรงงานนอกระบบ สรุป พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ สาระสำคัญกฎหมายแรงงาน(พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน 2541) สรุป พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 สรุปพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ 2528 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ […]