แนวข้อสอบแม่นๆ

{{{HOT!!!สุดๆ{2562}}}แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมการศาสนา

{{{HOT!!!สุดๆ{2562}}}แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมการศาสนา แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ แถมฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับกรมการศาสนา2562 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการศาสนา2562 ถาม_–_ตอบ_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ_2547_และที่แก้ไข 2560 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หลักการประชาสัมพันธ์ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การจัดทำข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้นและการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หลักการและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ หลักในการวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ สรุป การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ กำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด การใช้เทคนิคในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การประชาสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์ 0 การจับประเด็นและวิเคราะห์ข้อความ การแปลการเรียบเรียงข้อมูล เพื่อการประชาสัมพันธ์ แนวข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล แนวข้อสอบการวางแผนจัดทำแผนกลยุทธ์new แนวข้อสอบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ชุด 1 แนวข้อสอบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ชุด 2 แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุด1 แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุด2 แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุด3 จริยธรรมและจรรยาบรรณของการประชาสัมพันธ์ แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม […]