แนวข้อสอบแม่นๆ

เต็มๆ แนวข้อสอบ ตําแหน่งนิติกร กรมควบคุมโรคปี58

เต็มๆ แนวข้อสอบ ตําแหน่งนิติกร กรมควบคุมโรคปี58 ตําแหน่งนิติกร – แน่น ๆ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่ แก้ไข เพิ่มเติม – แน่น ๆ  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 – แน่น ๆ  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน      เมืองที่ดี พ.ศ.2546 – แน่น ๆ  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 – แน่น ๆ  พระราชบัญญัติความรับผิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 – แน่น ๆ  การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ – แน่น ๆ การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ – แน่น ๆ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 – แน่น ๆ […]