แนวข้อสอบแม่นๆ

ีupdate+++แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านพัสดุ)สถาบันการอาชีวศึกษา

update+++แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านพัสดุ)สถาบันการอาชีวศึกษา

แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP 3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

  • กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา
  • แนวข้อสอบเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พ.ศ.2547
  • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
  • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พศ2539update!!
  • พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
  • ระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2552
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
  • แนวข้อสอบการคิดเชิงวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
  • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
  • แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
  • แนวข้อสอบ_ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์word_excel_powerpoint
  • การควบคุมทรัพย์สิน
  • การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
  • ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ
  • ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุ
  • แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
  • แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
  • แนวข้อสอบ_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
  • แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  • วิธีการประกวดราคาจ้าง_ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ระเบียบข้อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุและแนวทางปฏิบัติในการควบคุมพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
  • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานบุคคล)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านพัสดุ)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

 

พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านพัสดุ)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

review ลูกค้า 21 review ลูกค้า 22 review ลูกค้า 23 review ลูกค้า 24 review ลูกค้า 25 review9 review10 สอบติดจริง 1 สอบติดจริง 2

Tags: , , , , , , , ,

One Comment

  1. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
    สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
    T. 094-9053222
    line : bmw3222
    email : sheet3222@gmail.com
    http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
    แนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จิรงใจ ให้ครบ ให้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*