แนวข้อสอบแม่นๆ

++ GREET!!…!! แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านวิชาการศึกษา)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

++ GREET!!…!! แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านวิชาการศึกษา)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา
 • กฎหมายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547_new
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
 • พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ_พ.ศ.2540new
 • ข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์word/excel/powerpoint_new
 • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ_สังคม_เศรษฐกิจ_การเมือง
 • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
 • แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พ.ศ.2539_update
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
 • สรุปพระราชบัญญัติ_ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 • แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวnew
 • แนวข้อสอบ_การบริหารจัดการในห้องเรียนnew
 • แนวข้อสอบ_การวัดและประเมินผลการศึกษาnew
 • แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ new
 • แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียนnew
 • แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษาnew
 • แนวข้อสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาnew
 • แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร new
 • แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัยnew

พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านพัสดุ)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านวิชาการศึกษา)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านวิชาการศึกษา)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*