แนวข้อสอบแม่นๆ

** NICE…!!…แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ

** NICE…!!…แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ

 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 • ข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ.๒๕๕๔
 • ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลnew
 • ข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผลnew
 • ความรู้เกี่ยวกับสถิติทั่วไปupdate
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
 • ความรู้พื้นฐานมลพิษสิ่งแวดล้อม
 • ความรู้เรื่องการประสานงาน
 • คำถามเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
 • ตัวอย่างการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • นโยบายและมาตรการสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมnew
 • แนวข้อสอบ_พรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ_พศ_2535new
 • แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ new
 • แนวข้อสอบความปลอดภัย และกฎหมายอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัตการnew
 • แนวข้อสอบวิศวกรรมการประปา
 • แนวข้อสอบวิศวกรรมน้ำเสีย
 • แนวข้อสอบสถิติเบื้องต้น
 • ระเบียบกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2542
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550
 • แนวข้อสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ

 

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ

 

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ

 

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*