แนวข้อสอบแม่นๆ

++NICE…!!…!! แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานบุคคล)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

++NICE…!!…!! แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานบุคคล)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พ.ศ.2547
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • แนวข้อสอบ_ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์word_excel and powerpoint
 • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ_สังคม_เศรษฐกิจ_การเมือง_ชุดที่_1_58new
 • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
 • แนวข้อสอบพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ 2539_
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
 • สรุป พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 • การบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
 • การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent)
 • การบริหาร_ทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
 • แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์new
 • แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
 • แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร_ชุด_1(ใหม่)
 • แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ใหม่)
 • แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการnew

พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานบุคคล)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานบุคคล)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานบุคคล)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

 

 

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*