แนวข้อสอบแม่นๆ

** OHO!!…!!…!!…แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

** OHO!!…!!…!!…แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

– ประวัติกรมส่งเสริมการเกษตร

– การบริหารจัดการภายในองค์กร

– การส่งเสริมของกระทรวงเกษตร

– ข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

– ข้อสอบการวางแผนงาน_โครงการและการติดตามประเมินผล new

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

– ความรู้เรื่องการประสานงาน

– แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ word excel powerpoint

– แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเกษตร

– แนวข้อสอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการเษตร

– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ_สังคม_เศรษฐกิจ_การเมือง_58

– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ชุด 1 และ ชุด 2

– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551

– พรบ. เศรษฐกิจการเกษตร ๒๕๒๒

– พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒

– พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

– พระราชบัญญัติพันธุ์พืช 2518

– พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

– สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

 

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*