แนวข้อสอบแม่นๆ

** OHO!!…!!…แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมพิษจังหวัดระยอง) กรมควบคุมมลพิษ

** OHO!!…!!…แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมพิษจังหวัดระยอง) กรมควบคุมมลพิษ

 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พศ._2535
 • ข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมควบคุมมลพิษ_พ.ศ_๒๕๕๔
 • ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลnew
 • ข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผลnew
 • ความรู้เกี่ยวกับ_สถิติทั่วไป
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ_กรมควบคุมมลพิษ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
 • ความรู้พื้นฐานมลพิษสิ่งแวดล้อม
 • ความรู้เรื่องการประสานงานnew
 • คำถามเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
 • ตัวอย่างการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • นโยบายและมาตรการสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมupdate…
 • แนวข้อสอบ_พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ_พ.ศ_2535
 • แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ new
 • แนวข้อสอบความปลอดภัย และกฎหมายอนามัยสิ่งแวดล้อมnew
 • แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
 • แนวข้อสอบวิศวกรรมการประปา
 • แนวข้อสอบวิศวกรรมน้ำเสีย
 • แนวข้อสอบสถิติเบื้องต้นupdate…
 • ระเบียบ_กรมควบคุมมลพิษว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ_พ.ศ. 2542new
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550
 • แนวข้อสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • แผนฉุกเฉินกรณีเหตุมลพิษทางน้ำ
 • มาตรการในป้องกัน แก้ไข และควบคุมคุณภาพอากาศ
 • แหล่งกำเนิดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมพิษจังหวัดระยอง) กรมควบคุมมลพิษ

 

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมพิษจังหวัดระยอง)กรมควบคุมมลพิษ

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมพิษจังหวัดระยอง) กรมควบคุมมลพิษ

 

 

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*