แนวข้อสอบแม่นๆ

++ ตรงตรง!!…!! แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านสารสนเทศ)สถาบันการอาชีวศึกษา

++ ตรงตรง!!…!! แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านสารสนเทศ)สถาบันการอาชีวศึกษา แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP 3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา แนวข้อสอบเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พ.ศ.2547 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พศ2539update!! พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2552 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม แบบทดสอบการพัฒนาโปรแกรมnew ถาม – ตอบ  ระบบปฏิบัติการ การประกอบ คอมพิวเตอร์ การเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ถาม-ตอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวข้อสอบการพัฒนาระบบงาน _Web Application แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล_(อัตนัย) แนวข้อสอบการคิดเชิงวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย แนวข้อสอบการแก้ปัญหาผังฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรมnew […]