แนวข้อสอบแม่นๆ

เน้นๆ แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ สำนักงาน ปปช.ปี58

เน้นๆ แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ สำนักงาน ปปช.ปี58 ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ ชุด1 ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ ชุด2 ความสัมพันธ์ร่วมมือทางญาญาวิธีการและการประสานงานปปช เกี่ยวกับ ปปช บทบาทของ ปปช.กับAPEC multi-year สู่ยุคใหม่แห่งการปราบทุจริตไร้พรมแดน ปปช.การขับเคลื่อนยุทศาสตร์ชาติ ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด ว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยให้ระบบไต่สวน พศ2542 มาตรา 98 ระเบียบว่าด้วยการกล่าวหาบุคคลตามมาตรา 66 แห่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พศ.2542 พศ.2551 ระเบียบคุณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด พศ.2555 ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พศ.2551 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (เนื้อหาพร้อมสรุป) ความสัมพันธ์ขององค์กร ป.ป.ช.,สถาบันระหว่างประเทศ ความร่วมมือทางอาญา วิธีการ และ การประสานงาน ความรู้เกี่ยวกับองค์กรต่อต้านการทุจริตนานาชาติ ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ […]