แนวข้อสอบแม่นๆ

ีupdate+++แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านพัสดุ)สถาบันการอาชีวศึกษา

update+++แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านพัสดุ)สถาบันการอาชีวศึกษา แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP 3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา แนวข้อสอบเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พ.ศ.2547 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พศ2539update!! พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2552 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบการคิดเชิงวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง แนวข้อสอบ_ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์word_excel_powerpoint การควบคุมทรัพย์สิน การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุ แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ แนวข้อสอบ_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการประกวดราคาจ้าง_ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบข้อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุและแนวทางปฏิบัติในการควบคุมพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. […]