แนวข้อสอบแม่นๆ

++ GREET!!…!! แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)สถาบันการอาชีวศึกษา

++ GREET!!…!! แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)สถาบันการอาชีวศึกษา แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP 3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ2547 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์word,excel,powerpoint แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พศ2539_ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 สรุปพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ2539 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent) balance_scorecard การพัฒนาศักยภาพคน caring & developing other การวิเคราะห์องค์กร SWOT (SWOT Analysis) การสืบเสาะหาข้อมูล […]