แนวข้อสอบแม่นๆ

เน้นๆ!! แนวข้อสอบ พนักงานบัญชีประจำนำนักงาน จ.ส.ท. สถานธนานุบาลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปี58

เน้นๆ!! แนวข้อสอบ พนักงานบัญชีประจำนำนักงาน จ.ส.ท. สถานธนานุบาลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปี58 พนักงานบัญชีประจำนำนักงาน จ.ส.ท. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง –       ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี –       ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย -พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 และแก้ไขเพิ่มเติม -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ใน    การปฏิบัติงานในหน้าที่ – กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น – ระเบียบสำหนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่นี่ที่เดียวเราจัดให้แบบเต็ม ๆ ครบครอบคุลมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบในครั้งนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDP ส่งทางอีเมล์ ทันที ไม่ต้องรอ !!!!! สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ได้อ่านไวกว่าสั่งเป็นเล่ม […]