แนวข้อสอบแม่นๆ

++ GOOD!!…!! แนวข้อสอบตำแหน่งตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

++ GOOD!!…!! แนวข้อสอบตำแหน่งตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ การสอบสัมภาษณ์ การเขียนหนังสือราชการ การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ) ข้อสอบความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถทางด้านภาษา ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ คำถาม-คำตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พศ. 2547 ข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ word,excel,powerpoint แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 58 (1) แนวข้อสอบงานสารบรรณ 2 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate ล่าสุด แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 แนวข้อสอบอังกฤษ