แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateสุดๆ)))แนวข้อสอบวิศวกรชลประทานกรมชลประทานupdate2561

(((newupdateสุดๆ)))แนวข้อสอบวิศวกรชลประทานกรมชลประทานupdate2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทานupdate61 แนวข้อสอบหน่วยงานกรมชลประทานupdate61 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ถาม – ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 ระบบโทรมาตรเพื่อการชลประทานnew หลักการชลประทานเบื้องต้น การเขียนโครงการ การบริหารแผนงาน โครงการ สรุป การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ กำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แนวข้อสอบการวางแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผลnew แนวข้อสอบการวางแผนจัดทําแผนกลยุทธ์new สรุป+ถาม-ตอบ การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล การคำนวณการใช้น้ำของพืช การหาปริมาณการใช้น้ำ ของพืช การให้น้ำของพืช ความรู้เกี่ยวกับชลศาสตร์new ความรู้ด้านอุทกวิทยา ความรู้วัฎจักรด้านอุทกวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำท่าและน้ำฝน น้ำและการให้น้ำ_ความสัมพันธ์ระหว่าง_ดินและน้ำ แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ แนวข้อสอบเกี่ยวกับน้ำ แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน น้ำ พืช แนวข้อสอบงานวิศวกรรมชลศาสตร์ แนวข้อสอบนักอุทกวิทยา แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ new   […]