แนวข้อสอบแม่นๆ

wow!!! แนวข้อสอบตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

wow!!! แนวข้อสอบตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การสอบสัมภาษณ์ พ.ร.บ_ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน_พศ_2534_แก้ไข_2550 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน_พศ_2550 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายอาญา พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ระเบียบงานสารบรรณ_พศ2526_และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 พระราชบัญญัติ การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุุรักษ์พลังงาน พ ศ 2535 พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ความรู้ความสามารถทั่วไป__ภาค_ก ภาษาอังกฤษ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับ สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถทางด้านภาษา นี้ ในรูปแบบไฟล์ […]