แนวข้อสอบแม่นๆ

Greet!! แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร

Greet!! แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร – การบริหารการเงินการคลัง – เเนวข้อสอบตรวจสอบการเงินเเละบัญชี –ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ –ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS –ถาม-ตอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์__GFMIS_ –แนวข้อสอบ  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม –แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป –แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน_พศ2542 –แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน –แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน –มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน –ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 –ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 –ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 –สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551 –สรุปบัญชีเบี้องต้น+แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น ชุดที่1 จำนวน 52ข้อ –สรุปมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย มีที่นี่ ที่เดียวเราจัดให้แบบเต็ม ๆ ครบครอบคุลมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบในครั้งนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์ ทันที ไม่ต้องรอ !!!!! สะดวก รวดเร็ว […]