แนวข้อสอบแม่นๆ

update!!!แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกระทรวงสาธารณสุข

update!!!แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกระทรวงสาธารณสุข  แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แถมฟรี ตัวอย่างความรู้พื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาบุคคลากร การพัฒนาศักยภาพคน caring & developing other ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ) ถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 นโยบายแนวทางการทำงานสาธารณสุข นโยบายและแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการกระทรวงสาธารณสุขปี 2559 นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนวข้อสอบ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์new แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551_70 ข้อnew ล่าสุด แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew แนวข้อสอบ_กฎหมาย_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ2547(ล่าสุด) แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_new(ล่าสุด) แนวข้อสอบการคิดคำนวนความสามารถด้านตัวเลข แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร_ชุด_1(ใหม่) แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ใหม่) แนวข้อสอบเกี่ยวกับหลักภาษาไทย 100ข้อ […]