แนวข้อสอบแม่นๆ

First…!!…!!…แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จำกัด

First…!!…!!…แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จำกัด การสอบสัมภาษณ์ เเนวข้อสอบนักตรวจสอบการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการ การบริหารและการวิเคราะห์งบการเงิน เกร็ดควรรู้การเงิน และบัญชี เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จำกัด ข้อสอบการเงินและบัญชี_เฉลยละเอียด ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(ใหม่) ข้อสอบบัญชีภาครัฐ ฉ2 ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมnew ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบGFMIS ถาม-ตอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์__GFMIS_ ข้อสอบ_ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์(ใหม่) แนวข้อสอบการคำนวณงบดุลบัญชี แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้นnew แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ_อปท._2545 new แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ_อปท._2541new แนวข้อสอบหลักการบัญชีnew สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง,การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551 สรุปมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี_พศ_2547 หลักการบัญชีขั้นต้น