แนวข้อสอบแม่นๆ

Absolute!!แนวข้อสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการกรมการปกครอง(ปลัดอำเภอ)2561

Absolute!!แนวข้อสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการกรมการปกครอง(ปลัดอำเภอ)2561 แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับ วิสัยทัศ พันธกิจ โครงสร้าง ประวัติ กรมการปกครอง2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับ วิสัยทัศ พันธกิจ โครงสร้าง ประวัติ กรมการปกครอง2561 สรุป นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent) THAILAND 4.0_ แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี 2560-2579 แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ 2560 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ปรับปรุง 2561) แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ […]