แนวข้อสอบแม่นๆ

((new update)) แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า

((new update)) แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ประวัติกรมเจ้าท่า กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชยนาวี การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent) การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพคน caring & developing other ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2553 ข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ข้อสอบ_วิเคราะห์นโยบายและแผน_2 new ข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์new แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551_70 ข้อnew ล่าสุด แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป […]