แนวข้อสอบแม่นๆ

First…!!…!!…แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จำกัด

First…!!…!!…แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จำกัด การสอบสัมภาษณ์ การเขียนโครงการ การจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ การบริหารแผนงาน โครงการ การบริหารและการวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนโครงการ SDLC การศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอโยบายการบริหาร เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จำกัด ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลnew ข้อสอบการวางแผนงาน_โครงการและการติดตามประเมินผล new ข้อสอบการวางแผนจัดทําแผนกลยุทธ์new ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(ใหม่) ความรู้เกี่ยวกับสถิติทั่วไป ตัวอย่างการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์new!! แนวข้อสอบ_วิเคราะห์นโยบายและแผนnew แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ_สังคม_เศรษฐกิจ_การเมือง_ชุดที่_1_58new แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ_อปท._2541new