แนวข้อสอบแม่นๆ

(((แนวข้อสอบแม่นๆ)))นักวิชาการเงินและบัญชีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 (((แนวข้อสอบแม่นๆ)))นักวิชาการเงินและบัญชีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ การจัดทำงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารและการวิเคราะห์งบการเงิน ข้อสอบ_กฎหมาย_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ2547 ถาม-ตอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์__GFMIS_ แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ งบการเงิน แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุด 1_และ 2เฉลยละเอียด_ แนวข้อสอบการบัญชี แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้นnew แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง แนวข้อสอบบัญชีภาครัฐ ฉ2 จำนวน 35 ข้อ แนวข้อสอบวิชาการสอบบัญชี แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ บัญชีเบื้องต้น แนวข้อสอบหลักการบัญชี สรุป การบัญชีการเงินnew สรุป บัญชีเบี้องต้น+แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น ชุดที่1 จำนวน 52ข้อ สรุป พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 สรุป พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 สรุป มาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ สรุป สาระสำคัญ […]