แนวข้อสอบแม่นๆ

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 1. ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง – พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 – พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 – พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 – ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง รวบรวมที่สุดของแนวข้อสอบที่ใช้สอบทั้งหมดในครั้งนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDP ส่งทางอีเมล์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับไฟล์ และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ […]