แนวข้อสอบแม่นๆ

Update!!!แนวข้อสอบเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษกรมการปกครอง2561

Update!!!แนวข้อสอบเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษกรมการปกครอง2561 ความรู้เกี่ยวกับ วิสัยทัศ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ประวัติ กรมการปกครองupdate2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการปกครองupdate2561 แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2560_-_2564 ความรู้การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการ สรุป นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ความรู้ THAILAND 4.0_ ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะยาว 20 ปี แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ 2560 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม […]