งานราชการ

ข่าวดีๆกรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

ข่าวดีๆกรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ […]