แนวข้อสอบแม่นๆ

Update ล่าสุด!! แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

Update ล่าสุด!! แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร การบริหารและการวิเคราะห์งบการเงิน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ถาม-ตอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์__GFMIS_ แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 แนวข้อสอบการคำนวณงบดุลบัญชี แนวข้อสอบการเงินการธนาคาร แนวข้อสอบการเงินและบัญชี_80 ข้อเฉลยละเอียด_ แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้นnew แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง แนวข้อสอบบัญชีภาครัฐ ฉ2 จำนวน 35 ข้อ แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบเรื่องพัสดุ แนวข้อสอบหลักการบัญชี พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 สรุป พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 สรุปมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ […]