แนวข้อสอบแม่นๆ

Updateสุดๆ!!!แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงานกรมเจ้าท่า2561

Updateสุดๆ!!!แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงานกรมเจ้าท่า2561 แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่าupdate2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่าupdate2561 ถาม-ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2553 ความรู้วัฏจักรน้ำ ความรู้ด้านอุทกวิทยา เครื่องมือทางอุทกวิทยา ความรู้เกี่ยวกับ สารแขวนลอย ความรู้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ(surveying) ความรู้การวัดระดับน้ำและปริมาณน้ำ ความรู้งานวงรอบ TRIANGULATION TRILATERATION เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการสำรวจ การอ่านแปลแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม กับภาพถ่ายทางอากาศ แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศnew แนวข้อสอบ ถาม_-ตอบ_ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ_และการเขียนแบบnew แนวข้อสอบด้านการสำรวจ แนวข้อสอบด้านการสำรวจ surveying work, basic field works, leveling 194 ข้อ แนวข้อสอบถ่ายภาพสำรวจ ระบบพิกัด การถ่ายภาพทางอากาศ ภาพดาวเทียม พร้อมการคำนวณทำแผนที่โดยละเอียด 150 ข้อ ชุด 2 […]