แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateที่สุด)))แนวข้อสอบนักเดินเรือปฏิบัติการกรมเจ้าท่า2561

(((newupdateที่สุด)))แนวข้อสอบนักเดินเรือปฏิบัติการกรมเจ้าท่า2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่าupdate2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่าupdate2561 ถาม-ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2553 วินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พศ.2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุป พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรือ ท่าเรือ สินค้าและการเดินเรือ จารีตประเพณีสากลว่าด้วยการนำร่อง ความรู้เครื่องแผนที่เดินเรืออัตโนมัติ […]