แนวข้อสอบแม่นๆ

((แนวข้อสอบแน่นๆ))ช่างเทคนิค(ช่างสำรวจ) การเคหะแห่งชาติ

 ((แนวข้อสอบแน่นๆ))ช่างเทคนิค(ช่างสำรวจ) การเคหะแห่งชาติ แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ การรังวัดมุมหลักฐานแผ่นที่ด้วยระบบดาวเทียม การวัดมุมราบ direction การสำรวจด้วยวงรอบ surveying traverse ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่2 ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการใช้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ ความรู้ด้านการรังวัดภาพถ่าย ความรู้ด้านการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ งานคำนวณระดับพื้นดินกับระดับน้ำทะเล ถาม – ตอบ ภาพถ่ายทางอากาศ ถาม_-_ตอบ_เรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่ ถาม_-ตอบ_ความรู้เรื่อง_การเขียน_ย่อ_ขยาย__รูป_แผนที่new แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_new(ล่าสุด) แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ แนวข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ แนวข้อสอบความรู้ด้านแผนที่_การสำรวจ_การวัดมุม_การหาพิกัด_ขนาดของภูมิประเทศnew แนวข้อสอบช่างรังวัด แนวข้อสอบด้านการสำรวจ แนวข้อสอบถ่ายภาพสำรวจ ระบบพิกัด การถ่ายภาพทางอากาศ ภาพดาวเทียม พร้อมการคำรวณทำแผนที่โดยละเอียด 150 ข้อ แนวข้อสอบภูมิศาสตร์กายภาพ แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 2559 รวมทุกแนวข้อสอบการสำรวจ surveying work, basic field […]