แนวข้อสอบแม่นๆ

((New))พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

((New))พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แถมฟรีไฟล์เสียง หรือMP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง – ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี – ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย -พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 และแก้ไขเพิ่มเติม -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ใน     การปฏิบัติงานในหน้าที่ – กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น – ระเบียบสำหนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม