แนวข้อสอบแม่นๆ

(((แม่นๆแนวข้อสอบ)))นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(((แม่นๆแนวข้อสอบ)))นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แถมฟรีไฟล์เสียงหรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ –       เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน –       การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 –       การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ –       การสื่อสารมวลชน –       ความรู้เกี่ยวกับ การถ่ายภาพ การถ่ายวีดีทัศน์ เครื่องมือ อุปกรณ์สมัยใหม่ –       ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน –       ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน –       จรรยาบรรณของสื่อสารมวลชน –       เทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ –       แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551_70 ข้อ_ –       แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540_100 ข้อ ล่าสุด –       แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุด1 1,2 –       แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate ล่าสุด –       แนวข้อสอบเรื่องพลังงานทดแทน […]