แนวข้อสอบแม่นๆ

(((แม่น+แน่น)))แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกศน.

(((แม่น+แน่น)))แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกศน.  แถมฟรีไฟล์เสียงหรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ –       นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน. –       สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่_12_(พศ2560-2564) –       แนวข้อสอบ_กฎหมาย_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ2547(ล่าสุด) –       สรุปสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 –       แนวข้อสอบ พรก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พศ.2546new –       แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม –       แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551(new) –       แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พศ2539_ชุดที่_1_new –       สรุปพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ2539 –       แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540(update) –       แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate ล่าสุด –       แนวข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_พศ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม(new) –       แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พศ_2544newupdate –       แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของช้าราชการปี 2555 […]