แนวข้อสอบแม่นๆ

((ข้อสอบแม่นๆ))นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมพัฒนาที่ดิน

((ข้อสอบแม่นๆ))นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมพัฒนาที่ดิน   –          แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ –          เกี่ยวกับประวัติ บทบาทหน้าที่ ภาระกิจค่านิยม อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน –          นโยบายแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559 –          นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ –          นโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ แผนพัฒนาทรัพยากรที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน –          ความรู้ในการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ ของส่วนราชการ –          การจัดการเชิงกลยุทธ์__Strategic_Management_new –          การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี –          การจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ –          SWOT_Analysis สำหรับนักวิเคราะห์ –          การติดตามและประเมินผลโครงการ –          การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล –          การบริหารแผนงาน โครงการ –          การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์  ( Strategic  Planning and  Formulating) –          ตัวอย่าง […]