แนวข้อสอบแม่นๆ

ปรับปรุงใหม่!!!แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสพฐเอกสังคมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ครูผู้ช่วยสพฐเอกสังคม2561)

ปรับปรุงใหม่!!!แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสพฐเอกสังคมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ครูผู้ช่วยสพฐเอกสังคม2561) ครบครันทุกเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบจริง พิเศษสุดๆ ภาค ก ข และ แถมฟรี ความรู้ความสามารถ ภาค ค. (ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์) ความรู้เกี่ยวกับประวัติวิสัยทัศน์พันธกิจโครงสร้างนโยบายยุทธศาสตร์อำนาจหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ความรู้เกี่ยวกับประวัติวิสัยทัศน์พันธกิจโครงสร้างนโยบายยุทธศาสตร์อำนาจหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ2561 โครงสร้างหน้าที่อัตรากำลังกระทรวงศึกษาธิการ ความรอบรู้ สรุป นโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีของ ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แนวข้อสอบถาม-ตอบแผนการศึกษาแห่งชาติ2560-2579 สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่_12_(พศ2560-2564) แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป_update2561new ความสามรถด้านคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขupdate แนวข้อสอบภาษาไทย_(เหตุผล ความเข้าใจ บทความ อ่าน ตีความ สรุปเหตุผล ใช้ภาษาเรียงประโยค)_เฉลยละเอียด (1) แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบความสามารถด้านความมีเหตุผล 70 […]