แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateสุดๆ)))แนวข้อสอบนิติกรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก2561

(((updateสุดๆ)))แนวข้อสอบนิติกรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก2561 กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ แนวข้อสอบ_กฎหมาย_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ2547(ล่าสุด) แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551_70 ข้อnew ล่าสุด สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ คำอธิบายกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540)ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา สรุป ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนพิจารณา กม.วิธีพิจารณาความแพ่ง กม.วิธีพิจารณาความอาญา กม.ลักษณะพยาน แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมาย […]