แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateที่สุด)))แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมศิลปากร

(((newupdateที่สุด)))แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมศิลปากร แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศิลปากร แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ_กฎหมาย_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ2547(update) แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของช้าราชการปี 2555 สรุป พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่(New_Public_Managemtent) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาศักยภาพคน caring & developing other ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐnew ความรู้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ_PMQA ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร บำเหน็จบำนาญ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว การติดตามและประเมินผล สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ(new) ถาม-ตอบ การเลือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบ แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ […]