งานราชการ

ข่าวด่วนๆกองบินตำรวจ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวด่วนๆกองบินตำรวจ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ประกาศกองบินตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ จำนวน 30 อัตรา คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง . 2.1 เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย 2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2527 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 2.3 ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติมตร […]