แนวข้อสอบแม่นๆ

สรุปข้อสอบเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์{{2562}}

สรุปข้อสอบเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์{{2562}} แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ แถมฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2562 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2562 แนวข้อสอบ_พรบ_ระเบียบข้าราชการพลเรือน_พศ_2551_และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุป พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน_พศ.2551_และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 แนวข้อสอบถาม – ตอบ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พ.ศ. 2558 แนวข้อสอบพรบ.โรคพิษสุนัขบ้า 2535 แนวข้อสอบ พรบ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตวศาสตร์ ความรู้เรื่องภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ ความรู้การคำนวณและการผลิตอาหารสัตว์ ความรู้ด้านอาหารสัตว์ ประเภทและชนิด วัตถุดิบอาหารสัตว์ ความรู้ด้านการผลิต ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และพืชอาหารสัตว์ ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ ทักษะในการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แนวข้อสอบพืชอาหารสัตว์ แนวข้อสอบ ด้านสุขภาพสัตว์ แนวข้อสอบการควบคุมป้องกันโรคระบาดให้แก่สัตว์ การควบคุมเคลื่อนย้ายและกักกันสัตว์ ซากสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ […]