แนวข้อสอบแม่นๆ

อัดแน่นทุกวิชา…แนวข้อสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา((update2559))

อัดแน่นทุกวิชา…แนวข้อสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยอาชีวะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา((update2559)) แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ_สังคม_เศรษฐกิจ_การเมืองปัจจุบัน นโยบายการศึกษา แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา ข้อสอบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม แนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทความ ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์__เฉลยละเอียด_new แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย >>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>> พิเศษ มาพร้อมทั้งความรู้ความสามารถ ภาค ข ของแต่ละตำแหน่ง   แนวข้อสอบงานราชการ.net ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่ […]