แนวข้อสอบแม่นๆ

เฉลยข้อสอบนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช{2563}

เฉลยข้อสอบนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช{2563} แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ แถมฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกรุงเทพมหานคร วิสัยทัศ พันธกิจ ยุทศาสตร์ ค่านิยม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ความรู้การจัดทำไฟล์เพื่อนำเสนอข้อมูลโดยใช้ PowerPoint ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม excel แนวข้อสอบ_กับการใช้โปรแกรมพื้นฐานระบบปฏิบัติการ_word_excel_powerpoint_(ใหม่2563) แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุด 1,2 และ 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading comprehension -vocabulary-structure -grammar แนวข้อสอบอังกฤษ ชุด 2 conversation-grammar-reading-vocabulary-structure ความรู้พื้นฐานทางเคมี ความรู้เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาnew ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์new ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยา การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการบำรุงรักษา การควบคุมคุณภาพภายในหองปฏิบัติการ (Quality Control) ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่าง การเตรียมสาร การวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพอาหาร ดิน น้ำ ความรู้การเก็บและการรักษาตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม และระเบียบมาตรฐานวิธีการสกัดและวิเคราะห์ทางเคมี การเก็บและจัดส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISOIEC 17025 […]