งานราชการ / แนวข้อสอบแม่นๆ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (ตั้งแต่ 1-7 มีนาคม พ.ศ. 2559)

ปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (ตั้งแต่ 1-7 มีนาคม พ.ศ. 2559) กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (ตั้งแต่ 1-7 มีนาคม พ.ศ. 2559)   ตำแหน่ง นักผังเมืองปฏิบัติการ เงินเดือน 17,500-19,250 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิ ได้ รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ปฏิบัติ งานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านผังเมืองภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ […]