แนวข้อสอบแม่นๆ

((Update ))นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ)กรมราชทัณฑ์

((Update ))นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ)กรมราชทัณฑ์    แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551upadte ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน แนวข้อสอบ_พรบราชทัณฑ์_พศ_2479_และที่แก้ไขเพิ่มเติมnew แนวข้อสอบพระราบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พศ.2506 แก้ไขเพิ่มเติม พศ.2549new พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 สรุป พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ.2549 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 2) แนวข้อสอบ_พรบวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์__พศ_2482new จรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ แนวข้อสอบ_พรก_ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี_พศ2546new แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์new แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาชญาวิทยา new แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์new หลักการควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังnew ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 […]