งานราชการ

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน (ตั้งแต่ 4-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน (ตั้งแต่ 4-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน (ตั้งแต่ 4-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) เงินเดือน 18000 บาท วุฒิ ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์และหนังสือรับรองการผ่านงานด้านประชาสัมพันธ์หรือด้านสื่อสารมวลชนมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ลักษณะงาน เป็น เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อข่าว รายงานข่าว แปลข่าว การดำเนินรายการและการกระจายเสียง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว อ่านข่าว ประกาศ บทความ สารคดี เป็นพิธีกรและดำเนินรายการสดบันทึกเทปและถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ ศึกษา รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล เรียบเรียงผลิตข่าวและรายการ ติดตามผลการรับฟัง ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวจากแหล่งข่าว จัดทำข่าวประกอบเสียงและเอกสารข่าวและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สมรรถนะ (ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ) ๑.มี […]