แนวข้อสอบแม่นๆ

[[updateใหม่สุดๆ!!]]แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2561

[[updateใหม่สุดๆ!!]]แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2561 แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์update2561 แนวข้อสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์update2561 แนวข้อสอบ_พรบ_ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พศ_2534_และแก้ไขเพิ่มเติม(update2561) แนวข้อสอบ_พรบ_ระเบียบข้าราชการพลเรือน_พศ_2551_และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ปรับปรุง_2561) แนวข้อสอบ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ 2540 update แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะยาว 20 ปี 2560-2579 แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี 2560-2579 THAILAND 4.0 สรุป แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณจัดทำงบประมาณและประเภทงบประมาณ หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง) หลักการบริหารงบประมาณ […]