แนวข้อสอบแม่นๆ

(((LOAD)))แนวข้อสอบสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น2561

(((LOAD)))แนวข้อสอบสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น2561 (((พิเศษ)))แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวข้อสอบเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 แนวข้อสอบ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ พรก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546new ความสามรถด้านคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขupdate แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) ชุดที่1 จำนวน106ข้อ แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย เฉลยละเอียด แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1conversation-gramma-reding-vocabulary-structure แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 comprehension จำนวน 100 ข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตวศาสตร์ ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ ทักษะในการผลิตสัตว์ ความรู้ด้านการผลิตปรับปรุงพันธุ์สัตว์และพืชอาหารสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์ ถาม – ตอบ […]