แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateที่สุดๆ)))แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการกรมชลประทาน2561

(((newupdateที่สุดๆ)))แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการกรมชลประทาน2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทานupdate2561 แนวข้อสอบหน่วยงานกรมชลประทานupdate2561 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ถาม – ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540(update) แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พศ_2544newupdate แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของช้าราชการปี2555 การเขียนหนังสือราชการ ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการ ถาม_-_ตอบ_ระเบียบงานสารบรรณupdate แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ แนวข้อสอบงานธุรการ แนวข้อสอบงานสารบรรณ 2 แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่(สอบธุรการ) สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 2548 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ แนวทางปฏิบัติในการจัดกาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุ […]